พลังงานแสงอาทิตย์

 

 

 

 

Thai  Solar Power

Solar Energy Consulting

Tel: +66 8148 16679
info@thesolardryer.com

 

 

 

 

จากการลดลงของแหล่งพลังงานทั่วโลกรวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล  พลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานทดแทนที่มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะถือเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนใช้ได้ตลอด ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในหลายด้าน เช่น ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ หรือการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน เป็นต้น

 

 

 

การประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์

การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 

 

Copyright ©, The Solar Dryer