เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

 

 

Thai  Solar Power

Solar Energy Consulting

Tel: +66 8148 16679
info@thesolardryer.com

 

 

 

 

ปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของไทย ได้พยายามลดและแทนที่การใช้พลังงานเชื้อเพลิงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยจุดมุ่งหมายหลักคือการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนจากเดิม 0.5% เป็น 8% ภายในปี 2554 (5% RPS ของพลังงานหมุนเวียน) แหล่งพลังงานทดแทนในประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ พลังงานจากชีวมวล แต่ปัจจุบันคงมีศักยภาพต่ำ และ ต้นทุนการผลิตยังคงมีราคาสูง

 

 

 

1) ระบบรางพาราโบลา เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รูปที่ 1. แบบจำลองโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบรางพาราโบลา


รูปที่ 2. โครงสร้างแบบบล็อค

รูปที่ 3. แผนผังภาพวาด

 

 

 

2) ระบบหอคอย เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

รูปที่ 4. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบหอคอย
 


ปที่ 5.
โครงสร้างแบบบล็อค


ปที่ 6.
ผลการจำลองตำแหน่งเหมาะสมของกระจก

 

 

 

3)  ระบบจานพาราโบล่าร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ปที่ 7. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบจานพาราโบลาร่วมกับเครื่องยนต์สเตอรลิง


ปที่ 8. โครงสร้างแบบบล็อค

ปที่ 9.แผนผังภาพวาด

 

 

 

 

Copyright ©, The Solar Dryer