สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน

 

 

 

 

Thai  Solar Power

Solar Energy Consulting

Tel: +66 8148 16679
info@thesolardryer.com

 

 

 

ปัจจุบัน รัฐบาลได้ร่วมกับธนาคารต่างๆ ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน โดยการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แก่โครงการอนุรักษ์พลังงาน ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2777-7777

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่ (โรงงานควบคุม)
คุณคมกฤช บพิตรพิทักษ์
โทร 0-2296-4638 แฟกซ์ 0-2683-1240
คุณอำภา ปัญญาศรีวรมย์
โทร 0-2296-3719-20 แฟกซ์ 0-2683-1240
ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ (อาคารควบคุม)
คุณศุภชัย เตชะวันชัย
โทร 0-2296-3739-40 แฟกซ์ 0-2683-1266

ธนาคารนครหลวงไทย

คุณโสภา นนทนานันท์
โทร 0-2651-7940 แฟกซ์ 0-2253-6227
คุณเจษฏาภรณ์ ตันติธีรวิทย์
โทร 0-2208-5380 แฟกซ์ 0-2253-6227

ธนาคารกรุงเทพ

ฝ่ายธุรกิจโครงการ สายงานกิจการการเงินธุรกิจ
คุณนิรมาณ ไหลสาธิต
โทร 0-2230-2294 แฟกซ์ 0-2236-0501
คุณวีรณา ทรวงโพธิ์
โทร 0-2230-1251 แฟกซ์ 0-2236-0501

ธนาคารไทยธนาคาร

คุณนวลน้อย ชนะการนนท์
โทร 0-2626-777 แฟกซ์ 0-2633-9060
คุณพรพิไล บุราสัย
โทร 0-2638-8549 แฟกซ์ 0-2633-9060
คุณศิริพร นทีนันทสวัสดิ์
โทร 0-2638-8546 แฟกซ์ 0-2633-9029
0-2633-9060
คุณนภาพร ประภาพรรณศิริ
โทร 0-2638-8462 แฟกซ์ 0-2633-9060

ธนาคารทหารไทย

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
คุณวิวัฒน์ โฆษิตสกุล
โทร 0-2253-7111 ต่อ 3265 แฟกซ์ 0-2652-8429
คุณเจษฏา ฟ้าเลิศ
โทร 0-2253-7111 ต่อ 3266 แฟกซ์ 0-2652-8429
คุณวัชรพงศ์ อินทะเคหะ
โทร 0-2253-7111 ต่อ 3267 แฟกซ์ 0-2652-8429

 

 

 

 
 

 

Copyright ©, The Solar Dryer