การจำลองผล ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

 

 

Thai  Solar Power

Solar Energy Consulting

Tel: +66 8148 16679
info@thesolardryer.com

 

 

 

 

โปรแกรมจำลองผลจำเป็นมากในงานทางวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาด้านระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะเป็นสิ่งที่ผันแปรได้ตลอดเวลา สาเหตุหลักของการผันแปรนี้ ขึ้นอยู่กับ ความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเปลี่ยนแปลงเป็นรายชั่วโมง  วัน หรือเดือน นอกเหนือจากรังสีดวงอาทิตย์แล้ว ความต้องการของผู้บริโภคยังเป็นตัวแปรสำคัญ การจำลองใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง หรือน้อยกว่าเพื่อให้ได้ผลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ซับซ้อนประกอบด้วย แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน และ เครื่องกำเนิดพลังงาน (APU) ในการจำลองส่วนประกอบต่างๆ นี้ในสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะ สามารถทำให้ได้ผลการจำลอง ที่ค่อนข้างแม่นยำภายใต้ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ผลการทดลองยังสามารถช่วยในด้านออกแบบ ยกตัวอย่างได้ เช่น การเลือกใช้แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ และอุปกรณ์กักเก็บพลังงานในขนาด และสถานที่ที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้คุ้มทุนได้ดีขึ้น

1) ตัวอย่างแรกแสดงการจำลองผลระบบการทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 


รูที่1. แผนผังของระบบทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 


 

รูปที่ 2. โครงสร้างแบบบล็อก แสดงการจำลอง ประกอบด้วย:

  •  แบบจำลองสภาพอากาศ (รังสีดวงอาทิตย์ อุณหภูมิแวดล้อม ความชื้น)

  • แผงรับรังสีดวงอาทิตย์

  • ถังเก็บน้ำ พร้อมเครื่องทำความร้อน

  •  แผงควบคุม

  • การศึกษาการใช้น้ำร้อน

 

 

 

2) ตัวอย่างที่สองแสดงการใช้การจำลองการคำนวณสำหรับพลศาสตร์ของไหล (CFD) สำหรับการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

 

รูปที่ 3. แบบจำลองห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

รูปที่ 4. ปหน้าด้านข้างแสดงการหมุนเวียนความร้อนและอุณหภูมิในเครื่องอบแห้ง

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กรุณาเข้าไปที่หน้าการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (เพิ่มเติม...)

 

 

3) ตัวอย่างที่สามแสดงการจำลองเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 

รูปที่5. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 


รูปที่ 6. โครงสร้างแบบบล็อคระบบผลิตไฟฟ้า

  
รูปที่ 7. ผลการจำลองตำแหน่งเหมาะสมของกระจก

 

 

  • การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

  • ระบบผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์

  • เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  •  ระบบเซลล์แสงอาทิตย์

 

 

 

 

Copyright ©, The Solar Dryer